Asianajaja.org

Rikoasasioiden  asiantuntija

Me hoidamme kaikenlaisia rikosjuttuja. Meillä on pitkä kokemus niin väkivaltarikosten, seksuaalirikosten kuin talousrikostenkin hoitamisesta. Avustamme sekä rikoksen uhreja että rikoksista epäiltyjä tai rikoksesta syytettyjä.

Autamme teitä arjen ongelmissa pitkällisen kokemuksemme turvin.

Hoidamme vankalla kokemuksella perunkirjoituksia ja perinnönjakoja sekä osituksia.

Lapsen huolto

Lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisista ja elatusavusta sovitaan ensisijaisesti lastenvalvojan luona. Mikäli siellä ei päästä sopimuksen, tulee avustaja tarpeeseen.

Huostaanotto

Autamme sinua, jos haluat valittaa lastasi koskevasta huostaanotto tai sijaishuoltoa koskevasta päätöksestä tuomioistuimeen. Avustamme vanhempaa tai kaksitoista vuotta täyttänyttä lasta hallinto-oikeuksien suullisissa käsittelyissä silloinkin, kun viranomainen on hakenut huostaanottoa sekä sijaishuoltoon sijoittamista.

Avioero

Hoidamme avioeroihin ja rekisteröityjen parisuhteiden päättymiseen liittyviä toimeksiantoja. Avustamme kaikissa parisuhdeasioihin liittyvissä oikeudenkäynneissä ja laadimme osituksia.

Rikoksen uhri

Rikoksen uhri tarvitsee yleensä aina avustajan. Mikäli teillä on kotivakuutus, voi avustajan palkkio tulla korvattavaksi kotivakuutuksesta. Monissa tapauksissa korvausta oikeuskuluista voi hakea myös valtiokonttorilta. Viime kädessä palkkion korvaa rikoksen tekijä.

Rikoksesta epäilty

Epäillyn kannattaa ottaa avustaja, jos hän kiistää rikoksen, syyttäjä on vaatinut vankeutta taikka asiassa on vaadittu korvauksia. Talousrikokset ovat yleensä aina sellaisia rikoksia, joissa avustaja tarvitaan.

Yleensä neuvoja kannattaa lähteä hakemaan ennen kuin ongelmia on vielä syntynyt. Erilaisia asiakirjoja laatimalla niitä voidaan monesti estää tai antaa ainakin työkaluja mahdollisten tulevien riitojen ratkaisemiseen

15 + 3 =

Nuorten rikosasiat

Suomessa nuori saa oikeusapua, joka tarkoittaa, että jos asiaa ei koske mikään oikeusturvavakuutus, korvaa valtio nuoren oikeudenkäyntikustannukset. Huoltajan kannattaa siksi ottaa meihin yhteyttä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa rikoksen tultua ilmi. Huoltajan ei ole pakko osallistua oikeudenkäyntiin tai sitä edeltäviin neuvotteluihin ja selvityksiin, mutta olisi toivottavaa, että hän olisi läsnä. Läsnäolo oikeudenkäynnissä viestittää sitä, että nuoresta huolehditaan ja hänen kasvamistaan rikoksettomaan tulevaisuuteen tuetaan oikeudenkäynnin jälkeenkin.

Esitutkintavaiheessa poliisi selvittää rikosta. Poliisikuulustelussa niin asianomistajalla eli rikoksen uhrilla, kuin rikoksentekijälläkin on tiettyjä oikeuksia, joista on syytä olla tietoinen. Huoltajan lisäksi kuulusteluihin saa ottaa mukaan avustajan. Avustajana kuulustelussa saa toimia oikeustieteellisen tutkinnon suorittanut henkilö, jonka tulee olla asianajaja tai julkinen oikeusavustaja taikka luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

Alle 15-vuotiaat rikoksentekijät

Henkilö on Suomessa rikosoikeudellisessa vastuussa täytettyään 15-vuotta. Rikosoikeudellista vastuuta arvioidaan Suomen rikoslain mukaisesti. Alle 15-vuotiasta ei tuomita rangaistukseen eikä hänen asiaansa käsitellä oikeuslaitoksessa. Poliisi ja sosiaaliviranomaiset huolehtivat alle 15-vuotiaan ohjaamisesta pois rikoksen poluilta.

Tätäkin vastuuikää nuorempi henkilö voidaan kuitenkin tuomita vahingonkorvausvastuuseen hänen aiheuttamastaan vahingosta. Vahingonkorvausvastuuta arvioidaan vahingonkorvauslain mukaisesti. Sen mukaan 18-vuotta nuorempi vahingonaiheuttaja on velvollinen korvaamaan vahingosta sen määrän, joka hänen ikäänsä, kehitystasoonsa, teon laatuun, vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusoloihin sekä muihin olosuhteisiin nähden harkitaan kohtuulliseksi. Kussakin tapauksessa vahingonkorvauksen määrä on arvioitava tapauskohtaiseksi kohtuusarvioinnin perusteella.

15-17-vuotiaat rikoksentekijät

Nuoria rikoksentekijöitä arvioidaan Suomen rikoslain mukaisesti erityissääntöjen perusteella. Nuoruus on rangaistuksen ankaruutta huomioitaessa ensinnäkin lievennysperuste. Toisekseen nuorille rikoksentekijöille on kehitetty erityinen rangaistusmuoto, nuorisorangaistus. 15-17-vuotiaana rikoksen tehneille tuomitaan pääsääntöisesti 3/4-osaa rangaistuksen normaaliankaruudesta. Jos nuori tuntuu ojentuvan ilman rangaistusta, voidaan hänet jättää myös kokonaan tuomitsematta.

On tyypillistä, että nuori rikoksentekijä tuomitaan teostaan sakkoon tai ehdolliseen vankeuteen. Ehdollinen vankeusrangaistus tarkoittaa, että rikoksentekijälle tuomitaan vankeusrangaistus, mutta se pannaan täytäntöön ehdollisena eli nuori ei joudu varsinaisesti vankilaan. Rangaistus voidaan muuntaa ehdottomaksi tietyin edellytyksin, jos nuori suorittaa lisää rikoksia.

Nuorisorangaistus voidaan tuomita alle 18-vuotiaana rikoksen tehneelle nuorelle. Sen pituus on 4–12 kuukautta. Nuorisorangaistuksen tarkoituksena on rikoksentekijän sosiaalisen selviytymisen ehkäiseminen ja uusien rikosten ehkäisy. Nuorisorangaistukseen tuomittu on koko rangaistuksen ajan valvonnassa, mutta häntä ei suljeta rangaistuslaitokseen. Nuorisorangaistukseen kuuluu valvonnan alaisena suoritettavia sosiaalista toimintakykyä edistäviä tehtäviä ja ohjelmia sekä niiden ohessa annettavaa tukea ja ohjausta. Rangaistus sisältää lisäksi palkatonta työtä sekä työelämään perehtymistä. Rangaistukseen tuomitun nuoren päihteiden käyttöä valvotaan. Jos nuorisorangaistukseen tuomittu nuori rikkoo nuorisorangaistuksen sääntöjä tai tekee uusia rikoksia, hänet voidaan tuomita muuhun rangaistukseen, esimerkiksi ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Jos henkilö tuomitaan sakkoihin, hänelle ei jää asiasta rikosrekisterimerkintää. Sen sijaan, jos henkilö tuomitaan ehdolliseen tai ehdottomaan vankeuteen, yhdyskuntapalveluun tai nuorisorangaistukseen, jää hänelle tuomiosta merkintä rikosrekisteriin.

Lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisista ja elatusavusta sovitaan ensisijaisesti lastenvalvojan luona. Mikäli siellä ei päästä sopimuksen, tulee avustaja tarpeeseen.

Lasten asiat ratkaistaan lapsen edun mukaan. Monissa tapauksissa tuomioistuin hankkii ratkaisun tueksi sosiaaliviranomaisten olosuhdeselvityksen. Mikäli lapsi on täyttänyt 12 vuotta, hänen tahdollaan on pitkälti ratkaiseva rooli päätettäessä hänen asumisestaan tai tapaamisoikeudestaan toiseen vanhempaan.

Jos elatusavusta ei ole päästy sopimukseen, kannattaa jo ensi tapaamisella ottaa toimistoon mukaan selvitys tuloista (palkkatodistus, todistus työttömyyspäivärahasta tai muu vastaava selvitys), viimeisin verotodistus, selvitykset asumiskuluista mukaan lukien sähkölasku ja kotivakuutusmaksu sekä selvitykset lapsen harrastusmenoista ja mahdollisista tavallista suuremmista sairauskuluista. Muitakin papereita voidaan tarvita, mutta selvitämme niiden tarpeellisuuden neuvottelussa.

Lapsen huoltoa sääntelee laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Lapsen elatusta sääntelee laki lapsen elatuksesta. Huoltajuuskiistoihin sisältyy yleensä runsaasti ”epäjuridista” ainesta aiheen henkilökohtaisuuden ja henkilökohtaisen korostuneen painoarvon vuoksi. Tärkeintä ristiriitatilanteessa on pysyä rauhallisena ja neuvotella juristisi kanssa asioiden etenemisestä ja vaihtoehtoisista toimintatavoista.

Lapsen asioista päätettäessä painavimpana tekijänä asiassa vaikuttaa lapsen etu.

Perintöasiat

Yleensä arjen elämään liittyviä oikeudellisia neuvoja kannattaa kysyä silloin, kun ongelmia ei vielä ole näköpiirissä. Monesti erilaisilla asiakirjoilla voidaan ehkäistä tulevaisuuden ongelmia. Asiakirjat toisaalta myös auttavat ratkaisemaan tulevia riitoja.

Useimmat tarvitsevat testamentin. Testamentin sisältö kannattaa suunnitella sellaiseksi, että siinä on otettu huomioon myös tulevaisuuden yllättävät tapahtumat. Myös avioehto saattaa osoittautua hyödylliseksi. Voit tiedustella meiltä lisäksi esimerkiksi edunvalvontavaltuutuksen ja hoitotestamentin tarpeellisuutta.

Hoidamme kaikenlaisia perhe- ja perintöoikeudellisia toimeksiantoja kuten perunkirjoituksia, perinnönjakoja sekä osituksia. Laadimme tarvittaessa myös kauppa- ja lahjakirjoja.

Rikosasiat

Hoidamme kaikenlaisia rikosjuttuja. Meillä on pitkä kokemus niin väkivaltarikosten, seksuaalirikosten kuin talousrikostenkin hoitamisesta. Avustamme sekä rikoksen uhreja että rikoksista epäiltyjä tai rikoksesta syytettyjä.

Rikoksesta epäillyn tai syytetyn kannattaa ottaa avustaja, jos hän kiistää rikoksen, syyttäjä on vaatinut vankeutta tai jos asianomistajat ovat vaatimassa korvauksia. Talousrikokset ovat yleensä aina sellaisia rikoksia, joissa avustaja tarvitaan. Avustamme sinua koko rikosprosessin ajan alkaen esitutkinnasta lainvoimaisen tuomion julistamiseen asti.

Rikoksen uhri tarvitsee usein avustajan. Meihin kannattaa ottaa yhteyttä jo esitutkintavaiheessa. Silloin voidaan käydä läpi, mitä missäkin vaiheessa tulee tapahtumaan ja millaisia korvauksia asiassa voi vaatia. Erityisen tärkeä avustaja on oikeudenkäynnissä. Prosessi on suullista ja etenee tietyn kaavan mukaan. Avustaja on koko istunnon ajan tukenasi. Jos sinulla on kotivakuutus, avustajan palkkio voidaan korvata kotivakuutuksesta. Monissa tapauksissa korvausta oikeudenkäyntikuluista voi hakea myös Valtiokonttorilta. Viime kädessä avustajan palkkion korvaa rikoksen tekijä. Oikeudenkäynnin jälkeen hoidamme vahingonkorvauksen hakemisen Valtiokonttorilta tai korvausten hakemisen tekijältä, tarvittaessa myös ulosottoteitse.

Erityisen tärkeä avustaja on alle 18-vuotiaalle, olipa hän rikoksesta epäilty taikka uhri. Mikäli nuoresi on rikoksesta epäilty taikka joutunut rikoksen uhriksi, ota aina yhteyttä lakimieheen. Alle 18-vuotias epäilty saa lähes poikkeuksetta maksuttoman avustajan.

Huostaanotto ja sijaishuolto

Autamme sinua, jos haluat valittaa lastasi koskevasta huostaanotto- tai sijaishuoltopäätöksestä tuomioistuimeen. Avustamme vanhempaa tai kaksitoista vuotta täyttänyttä lasta hallinto-oikeuksien suullisissa käsittelyissä silloinkin, kun viranomainen on hakenut huostaanottoa sekä sijaishuoltoon sijoittamista.

Ota meihin rohkeasti yhteyttä myös silloin, kun haluat hakea huostaanoton ja sijaishuollon lopettamista.

Yleensä emme avusta asiakkaitamme lastensuojelun tapaamisissa tai neuvotteluissa

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa henkilön kuolemasta. Perunkirjoituksen voi toimittaa joko leski tai pesän osakas tai sen voi antaa toimitettavaksi ulkopuoliselle asiantuntijalle. Tarvittaessa perunkirjoituksen toimittamiselle voi hakea verottajalta lisäaikaa.

Meille tulee perunkirjoitusta varten toimittaa ainakin seuraavat paperit:

– Saldotodistukset vainajan ja mahdollisen puolison pankki- ja arvo-osuustileistä sekä lainoista

– Tiedot mahdollisesta henkivakuutuksesta ja sen edunsaajista

– Kopio mahdollisesta testamentista ja avioehdosta

– Kopio puolison perukirjasta, jos puoliso on kuollut aikaisemmin

– Kopio perukirjasta, mikäli jompikumpi puolisoista on jonkin kuolinpesän osakas

– Vainajan nimellä kuoleman jälkeen tulleet laskut. Katsomme toimistolla, miltä osin laskut ovat vähennyskelpoisia verotuksessa

– Kuolinpesän laskut (esim. hautajaiskulut)

– Virkatodistukset, jos niitä on. Voimme halutessanne myös tilata tarvittavat virkatodistukset. Joka tapauksessa tarkistamme, että kaikki sukuselvitykset ovat koossa

Rikoksen uhri

Jouduttuasi väkivaltarikoksen uhriksi käy mahdollisimman pian lääkärissä ja tee poliisille rikosilmoitus.

Meihin kannattaa ottaa yhteyttä jo esitutkintavaiheessa. Silloin voidaan käydä läpi, mitä missäkin vaiheessa tulee tapahtumaan ja millaisia korvauksia asiassa voi vaatia. Rikoksen uhri voi saada korvauksia lääkärinkuluista, omaisuusvahingoista, kivusta ja särystä, henkisestä kärsimyksestä sekä pysyvästä viasta ja haitasta. Erityisen tärkeä avustaja on oikeudenkäynnissä. Prosessi on suullista ja etenee tietyn kaavan mukaan. Asiamies on koko istunnon ajan tukenasi.

Monesti kotivakuutuksissa on oikeusturvavakuutus, joka korvaa oikeudenkäyntikulut. Joka tapauksessa oikeudenkäyntikulujen korvaamista voi hakea tekijältä ja valtiokonttorilta. Oikeudenkäynnin jälkeen hoidamme vahingonkorvauksen hakemisen Valtiokonttorilta tai korvausten hakemisen tekijältä tarvittaessa myös ulosottoteitse.

Rikosasian asianomistaja saa useimmiten oikeusturvaedun asiansa hoitoon, mikäli hänellä on oikeusturvavakuutus. Pieni- ja keskituloiset ovat oikeutettuja oikeusapuun. Oikeudenkäynneissä jokainen saa valita avustajansa itse, vaikka valtio maksaisikin myönnetyn oikeusavun perusteella avustajan palkkion. Valtio maksaa seksuaalirikosten ja läheisväkivallan uhrien avustajan palkkion riippumatta tämän taloudellisesta asemasta.