Fentanyyli

Fentanyyli

Fentanyylitikkari

Fentanyyli on vaarallinen etupäässä sen nopean imeytymisen, tehokkuuden eli pienen annoksen sekä kuolemaan helposti johtavan myrkyllisyytensä vuoksi. Yliannos johtaa nopeasti hengityslamaan ja kuolemaan. Väärinkäyttötavat ovat samanlaisia kuin opioideilla ja opiaateilla: suonensisäinen käyttö, polttaminen, nuuskaaminen sekä imeyttäminen ihon ja limakalvojen läpi. Kipulääkelaastareina ja niiden paloina fentanyyliä on nielty ja eri tavoin poltettu. Euforian saavuttamiseen tarvittava annos on yksilöllinen ja sitä nostaa väärinkäytön myötä kehittyvä toleranssi. Yleisimmät käyttötavat ovat suonensisäinen käyttö ja imeyttäminen limakalvojen läpi. Lääkkeen nopea imeytyminen limakalvojen läpi on selkeä merkittävän yliannostuksen riskitekijä ja samalla siis myös merkittävä kuolemanriski.

Fentanyyli uuttuu melko hyvin laastarista eri liuottimiin, esimerkiksi alkoholin ja veden sekoitukseen. Tätä liuosta voidaan ruiskuttaa suoneen. Onnistuneimmillaan uutto liuottaa noin 90 prosenttia laastarin fentanyylistä.

B on hovioikeuden tuomiosta ilmenevin tavoin ostanut ja myynyt laastareita yhdessä sellaisen henkilön kanssa, joka on tiennyt fentanyylin olevan vahvempi huumausaine kuin heroiini. Heroiinin vaarallisuus on yleisesti tunnettu. B:n on näissä olosuhteissa täytynyt olla tietoinen siitä, että fentanyyli on erittäin vaarallinen huumausaine.

Eri tavoin annettuna fentanyylin farmakokineettiset ominaisuudet ja siten vaikutuksen voimakkuus ja kesto vaihtelevat suuresti. Suonensisäisesti käytettynä aineen vaikutus on nopea ja voimakas. Suoneen annosteltaessa fentanyyliä pääsee 100 prosenttia annoksesta elimistöön. Annosteltaessa fentanyyliä suun kautta mahalaukkuun vain mitätön osa fentanyylistä imeytyy, sillä se ehtii hajota jo mahalaukussa ja maksan läpi kulkiessaan ennen pääsyä yleiseen verenkiertoon ja elimistöön vaikutuspaikalleen. Fentanyyli imeytyy depotlaastareista tasaisella nopeudella hitaasti ihon läpi ja saavuttaa maksimitehonsa 12 – 24 tunnin kuluttua laastarin laittamisesta iholle. Laastarista vapautuvan fentanyylin vaikutus on tasainen noin kolmen vuorokauden ajan, minkä jälkeen vapautuminen hidastuu ja tasaisen vaikutuksen saamiseksi laastari tulee vaihtaa uuteen. Laastarissa olevasta fentanyylistä voi imeytyä elimistöön noin 90 prosenttia, mikäli sitä pidetään iholla useita vuorokausia.

Ottaen huomioon, että B oli tehnyt rikoksen yhdessä sellaisen henkilön kanssa, joka oli ollut tietoinen fentanyylin voimakkuudesta ja laastarista saatavista käyttöannoksista, ei ollut uskottavaa, ettei B olisi tiennyt niistä. Hovioikeus ei myöskään pitänyt uskottavana, että B olisi hankkinut ja myynyt huumausainetta, jonka vahvuutta, käyttötapaa ja annoksia hän ei olisi selvittänyt. B oli itsekin kertonut lukeneensa internetistä käyttäjien kokemuksia fentanyylistä, joten hänellä oli katsottava olleen tietoa enemmän kuin hän oli kertonut. Hovioikeus katsoi B:n olleen tietoinen, että fentanyyli oli erittäin vaarallinen huumausaine ja että yhdestä laastarista sai muutamia kymmeniä käyttöannoksia.

Fentanyyli täyttää sekä suonensisäisesti käytettynä että imeskelykäytössä erittäin vaarallisen huumausaineen kriteerit. Yliannoksen tyypillisimmät myrkytysoireet ovat hengityslama, keskushermoston lama eli kooma, lihasjäykkyys ja pienet silmien mustuaiset. Lisäksi verenpaine laskee ja suoliston toiminta lamaantuu. Fentanyylin voimakkuuden vuoksi on yliannostuksen riski suuri ja kuolemaan johtava hengityslama voi ilmaantua nopeasti. Yliannostusriskiä lisää yhteiskäyttö muiden keskushermostoa lamaavien aineiden kuten bentsodiatsepiinien, alkoholin tai muiden opioidien kanssa. Fentanyylin vieroitusoireet ovat vastaavat kuin heroiinilla eli flunssamainen olo, ripuli, vapina, levottomuus, ahdistuneisuus sekä voimakkaat lihas- ja vatsakivut. Vuonna 2010 fentanyyli aiheutti Suomessa 16 myrkytyskuolemaa.

 

Fentanyyli yliannostus

 

Fentanyyli (1-fenetyyli-4-N-propionyylianilinopiperidiini) on keskushermoston kautta vaikuttava lyhytvaikutteinen morfiinin sukuinen kipulääke, opioidi. Fentanyyli kuuluu huumausaineasetuksen luetteloon I. Samaan luetteloon kuuluvat opioideista muun muassa morfiini, heroiini ja metadoni.

Tekoajankohtana joulukuussa 2008 yleisesti saatavilla ollut tieto fentanyylin väärinkäytöstä on ilmeisesti ollut vähäisempää kuin nykyisin. Korkeimman oikeuden pyytämistä asiantuntijalausunnoista ilmenee kuitenkin, että fentanyylin väärinkäyttöä on esiintynyt jo 1990-luvun lopulla. Ennen vuotta 2006 fentanyylikuolemia oli raportoitu vain satunnaisesti, mutta jo vuonna 2008 fentanyyliin liittyviä kuolemantapauksia oli 15. Näin ollen fentanyyli ei enää tekoaikana vuoden 2008 lopussa ole ollut tuntematon huumausaineena käytettävä aine, vaan siitä on ollut saatavilla tietoa, jonka perusteella aineen vaarallisuutta ja annostusta on voitu arvioida.

Se, että fentanyyli on ollut tarkoitettu vain A:n omaan käyttöön, puhuu sen puolesta, ettei tekoa kokonaisuutena arvostellen voida pitää törkeänä. Teon kohteena on kuitenkin ollut käyttöannoksina mitaten huomattavan suuri määrä poikkeuksellisen vaarallista huumausainetta. Vaikka A:n tuttavapiiri ei hänen kertomuksensa mukaan käytä huumausaineita, ei tämän kuitenkaan voida katsoa ratkaisevasti vähentävän vaaraa siitä, että huumausainetta ajan kuluessa olisi levinnyt muillekin henkilöille.

Fentanyyli vaikutus

 

Hovioikeus lausui olevan riidatonta, että fentanyyli oli erittäin vaarallinen huumausaine. Oikeuskäytännössä huumausaineen määrän arvioinnissa oli lähtökohtana pidetty siitä saatavien tavanomaisten käyttöannosten määrää.

Vaikka huumausainerikoksissa teon törkeysarvostelu on pitkälti painottunut huumausaineen vaarallisuuden, määrän ja levitystarkoituksen arviointiin, on myös muille teko-olosuhteille perusteltua antaa merkitystä. Tässä asiassa A on Korkeimmassa oikeudessa kertonut tilanneensa fentanyyliä hetken mielijohteesta luettuaan siitä internetin keskustelupalstalta. Tilaaminen oli ollut helppoa ja nopeaa. Fentanyylin myyjiä oli ollut vain muutama, ja hän oli tehnyt tilauksen halvimman hinnan ja pienimmän tilattavissa olevan määrän perusteella. Fentanyyli ei ollut ollut A:lle entuudestaan tuttu aine, eikä hän ollut ennen tilausta tarkemmin selvittänyt sen käyttötapaa tai -annoksia. A:n kertomusta tilausolosuhteista ei ole aihetta epäillä. Edellä selostetun perusteella Korkein oikeus katsoo, ettei tekoon voida katsoa liittyvän suunnitelmallisuutta, vaan kysymys on ollut pikemminkin harkitsemattomasta teosta.

Fentanyyli on erittäin vaarallinen huumausaine (ks. KKO 2014:34, kohta 8). A:n maahantuomasta 0,9 grammasta 86,8-painoprosenttista fentanyylijauhetta olisi oikeuskäytännössä tavanomaiseksi käyttöannokseksi arvioidun 300 mikrogramman käyttöannoksen perusteella laskettuna ollut saatavissa noin 2 600 käyttöannosta eli suuri määrä käyttöannoksia (ks. KKO 2014:34, kohta 11). A ei ole kiistänyt näiden seikkojen oikeellisuutta. Hän on kuitenkin kiistänyt olleensa vielä fentanyyliä tilatessaan tietoinen tilaamastaan fentanyylistä saatavissa olevien käyttöannosten määrän suuruudesta ja aineen vahvuudesta. Tämän vuoksi asiassa on ensiksi otettava kantaa siihen, voidaanko A:n tahallisuuden katsoa kattavan rikoksen kohteena olleen fentanyylin vaarallisuuden ja siitä saatavissa olleiden käyttöannosten määrän.

Fentanyylitikkari

Fentanyyli tappava annos

 

Hovioikeus on katsonut, että A ja B olivat olleet tietoisia siitä, että fentanyyli on erittäin vaarallinen huumausaine ja että yhdestä Durogesic 100 µg/h -laastarista on saatavissa ainakin muutamia kymmeniä (20 – 30) väärinkäyttöannoksia ja Durogesic 50 µg/h -laastarista ainakin 10 – 15 käyttöannosta.

Korkein oikeus toteaa, että fentanyyli on jo vuosia huumekäytössä ollut aine, jonka ominaisuudet ja käyttöannokset ovat olleet helposti selvitettävissä. A:n teossa on ollut kysymys huumausaineen tilaamisesta internetin kautta Kiinasta. Tällainen hankintatapa on jo lähtökohtaisesti antanut aiheen selvittää tilatun aineen tarkempaa laatua ennen aineen tilaamista. Se, että A ei ole ennen tilauksen tekemistä tarkemmin selvittänyt fentanyylin vaarallisuutta eikä tilaamastaan määrästä saatavissa olevien käyttöannosten määrää, voidaan näissä olosuhteissa rinnastaa tarkoitukselliseen pysyttäytymiseen tietämättömänä näistä seikoista. Tällainen tietämättömyys ei edellä todetuin tavoin poista tahallisuutta.

Fentanyyli on ollut Suomessa saatavissa vuodesta 1965 alkaen injektiomuodossa ja vuodesta 1995 lääkelaastarina. Rikosteknisestä laboratoriosta ja tullilaboratoriosta saatujen tietojen mukaan laastareista tai muusta lähteestä peräisin olevaa fentanyyliä on havaittu vuodesta 2007 alkaen jonkin verran ja kasvavassa määrin. Ennen vuotta 2006 fentanyylikuolemia raportoitiin vain satunnaisesti. Vuonna 2008 huumausainekäyttöön liittyviä fentanyylikuolemia oli 15 ja vuonna 2010 niitä oli 16. Käyttäjillä ei vaikuta olevan kovin hyvää, saati vakiintunutta, kuvaa käytön riskeistä.

Fentanyyli kokemuksia

 

Arvioidessaan sitä, oliko kysymyksessä suuri määrä huumausainetta, käräjäoikeus katsoi, että sumutteena käytettynä U-47700:n tavanomainen käyttöannos oli 10 milligrammaa. A:n hankkimasta 3,1 grammasta oli siten saatavissa 310 käyttöannosta. Ennakkopäätöksessä KKO 2014:34 oli katsottu, että 308-550 käyttöannosta fentanyyliä oli suuri määrä huumausainetta. Kun otettiin huomioon, että fentanyyli on morfiinia jopa sata kertaa voimakkaampi ja U-47700 puolestaan 7,5 kertaa potentimpi kuin morfiini, ei 310 käyttöannosta U-47700 -ainetta ollut vielä pidettävä suurena määränä huumausainetta. Tässä arvioinnissa käräjäoikeus otti huomioon myös sen, että U-47700:n kerta-annos oli vaikutusajaltaan lyhyt.

Edellä selostettujen asiantuntijalausuntojen perusteella fentanyyli on luokiteltavissa vaarallisemmaksi huumausaineeksi kuin heroiini. Rangaistustason arvioinnissa voidaan siten ottaa lähtökohdaksi heroiinia koskeva rangaistuskäytäntö. Fentanyyliä koskevasta rikoksesta tuomittavan rangaistuksen tulee kuitenkin olla ankarampi kuin käyttöannosten määrät mukaan lukien vastaavan kaltaisesta heroiinia koskevasta rikoksesta tuomittavan rangaistuksen.

Posken limakalvolta fentanyyli imeytyy olennaisesti nopeammin kuin iholta. Mikäli fentanyylilaastaria pidetään suussa sitä välillä pureksien ja pitäen poskien limakalvoa vasten ja/tai kielen alla, imeytyy laastarin sisältämästä fentanyylimäärästä noin 50 prosenttia elimistöön.

Mitä on fentanyyli

 

Syyttäjä on vaatinut A:lle rangaistusta törkeästä huumausainerikoksesta sillä perusteella, että A oli 23.6.2016 laittomasti tuonut maahan huumausainetta. A oli tilannut internetin kautta 1 gramman fentanyyliä itselleen postitse toimitettavaksi. A:lle oli lähetetty Kiinasta 0,9 grammaa 86,8-painoprosenttista fentanyyliä, joka oli takavarikoitu Tullissa, eikä A siten ollut saanut sitä haltuunsa. A:lle lähetetystä määrästä olisi ollut saatavissa noin 2 600 käyttöannosta, mikä huomioon ottaen aine oli ollut tarkoitettu osittain levitykseen tai vähintään oli syntynyt vaara siitä, että ainetta olisi päätynyt muidenkin kuin A:n omaan käyttöön. Teon kohteena oli ollut suuri määrä erittäin vaarallista huumausainetta. Fentanyyli oli yksi vaarallisimmista huumausaineista, aine oli ollut erittäin puhdasta ja siitä olisi saanut huomattavan suuren määrän käyttöannoksia. Nämä seikat huomioon ottaen rikosta oli pidettävä myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä.

Rikoksen vaarallisuutta vähentää se, ettei A:lla ole ollut levitystarkoitusta, vaan fentanyyli on ollut tarkoitettu vain hänen omaan käyttöönsä. Käyttöannosten perusteella A:n maahantuoma fentanyyli vastaa käyttötavasta riippuen kuitenkin noin 130-260 gramman heroiinimäärää. Huumausaineen määrän ja laadun perusteella kysymys onkin varsin vahingollisesta ja vaarallisesta rikoksesta.

Fentanyyli on kipulääkkeenä 50 – 100 kertaa voimakkaampi kuin morfiini. Tästä syystä fentanyylin kerta-annos on esimerkiksi morfiinin hoidolliseen kerta-annokseen verrattuna pieni, vain 50 – 200 µg, kun morfiinin tyypillinen kerta-annos on suuruusluokkaa 5 mg (5 000 µg) alkaen. Pistetyn fentanyylin puoliintumisaika elimistössä on lyhyt, 1 – 6 tuntia, mutta laastarimuodossa annosteltuna ihoon ja ihonalaiseen kudokseen tapahtuvan varastoitumisen vuoksi selvästi pidempi, 13 – 22 tuntia. Pitkittynyt puoliintumisaika lisää väärinkäytön yhteydessä hengenvaaraa, koska pitoisuudet laskevat hitaasti ja vastaavasti haittavaikutukset kestävät pitkään.